Kansan kanta

Kansan kanta: Lapsen koettu köyhyys vaikuttaa läpi elämän

Pelastakaa Lapset ry julkaisi raporttinsa lapsiperheköyhyydestä 9.10. Raportin mukaan perheen taloudellinen tilanne heijastuu lasten tulevaisuususkoon, osallistumismahdollisuuksiin, kiusaamiskokemuksiin sekä henkiseen hyvinvointiin.

Vähävaraisten perheiden lapset ovat kyselyn perusteella hyvin tietoisia perheensä taloudellisesta tilanteesta. Lapset kertovat vastauksissaan materiaalisen omaisuuden puutteesta ja heikommista osallistumismahdollisuuksista esimerkiksi harrastustoimintaan. Lapset ja nuoret kokivat syyllisyyttä vanhempiensa taloudellisista vaikeuksista ja perheen taloustilanne heijastui kiusaamiskokemuksiin sekä vapaa-ajan viettoon. Lasten kannalta vähävaraisuuden vaikutukset heijastuvatkin vahvasti myös sosiaalisiin suhteisiin: jos lapsi ei pysty osallistumaan samoihin asioihin kuin ikätoverit, jää hän helposti ulkopuolelle eikä pääse osaksi joukkoa.

Moni vastaajista uskoo, että kaikenlaiset unelmat ovat toteutettavissa, jos vain jaksaa itse nähdä vaivaa niiden saavuttamiseksi. Lapset kuitenkin näkevät erilaisia syitä unelmien esteenä perhetaustastaan riippuen. Erityisesti varakkaiden perheiden lapset nostavat esiin motivaation tai ajan puutteen unelmien esteenä. Pienituloisten perheiden lapset taas näkevät esteenä useammin rahan, terveyden ja erilaiset verkostot.

Raportin mukaan on havaittavissa voimakasta eriytymistä hyvä- ja huonotuloisten perheiden lasten arjen ja unelmien välillä. Erityisesti huolta herätti vähävaraisten perheiden lasten kokema näköalattomuus ja uskon puute omiin mahdollisuuksiinsa. Osallisuuden kokemukset jäivät hauraiksi ja tulevaisuuden usko horjui.

Hallituksen tavoitteena on vähentää eriarvoisuutta ja köyhyyttä. Hallitus haluaa nostaa heikoimmassa asemassa olevien lapsiperheiden tulonsiirtojen tasoa sekä helpottaa ihmisten työllistymistä. Hallitus haluaa nostaa oppivelvollisuuden ikärajaa niin, että kaikki suorittavat toisen asteen tutkinnon. Suomella ei ole varaa eriarvoistumisen lisääntymiseen, perheiden eriytymiseen, eikä siihen, että osa lapsista ja nuorista ei enää usko saavuttavansa omia unelmiaan. Hyvinvointiyhteiskunnassa on pidettävä kiinni siitä, ettei perhetausta tai lapsuudessa koettu niukkuus ohjaa ihmisten tulevaisuutta, vaan kaikilla on tasavertaiset mahdollisuudet menestyä.

Kansan kanta

Aikaisempia kirjoituksia

Uusimmat mielipiteet